Dictionar Imobiliar


Dictionar Imobiliar

●   ACT SUB SEMNATURA PRIVATA – Mijloc de proba din categoria inscrisurilor, prevazut in art. 1176 si urm. Codul civil, cuprinde pe lânga continut si iscalitura partilor, acestea fiind elementele necesare pentru valabilitatea lui. Actul poate fi scris de mana, la masina, imprimat, cu exceptia testamentului olograf care trebuie sa fie scris in intregime de mana testatorului. Actele sub semnatura privata spre deosebire de cele autentice, nu au putere executorie, pentru aceasta fiind necesar obtinerea unei hotarâri judecatoresti.
●   AMPRENTA LA SOL - Este suprafata construita la nivelul solului.
●   ANTECONTRACT/PROMISIUNE BILATERALA DE VANZARE – Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, in conditiile convenite prin respectivul acord prealabil.
●   APARTAMENT DECOMANDAT – apartament construit cu camere in care se poate intra fara a trece din una in cealalta; camere cu intrări separate intr-un apartament.
●   APARTAMENT SEMIDECOMANDAT – apartament partial decomandat: construit atat cu camere cu trecere una prin cealalta, dar si cu camere in care se poate intra fara a trece printr-o alta; – apartament compus din mai multe camere principale sau dependinte, una / unele cu acces direct dintr-un hol (avand astfel intrare separata), dar alta / altele accesibile dintr-o alta camera.
●   ARVUNA - Suma de bani platita de una din parti (cumparatorul) la incheierea contractului pentru a garata indeplinirea obligatiei, urmand sa o piarda in cazul neexecutarii acesteia din culpa sa, dar sa primeasca dublul sumei in cazul nerealizarii contractului din vina celeilalte parti.Conventia de arvuna este o conventie accesorie, care nu produce efecte in cazul in care conventia principala se executa, este nula sau se reziliaza prin acordul partilor sau neexecutarea este independenta de culpa vreunei parti. In aceste cazuri arvuna se restituie sau se ia in calculul valorii prestatiei.
●   AVANS – Suma de bani, parte din pretul unei marfi comercializate, platita cu anticipatie de beneficiar, suma care – in functie de prevederile contractului – poate fi pierduta de partea care nu si-a indeplinit obligatiile contractuale
●   AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE (P.A.C.) – Autorizatia de constructie este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor si in baza caruia se pot executa lucrari de constructii.
●   AUTORIZATIE DE DEMOLARE (P.A.D.) – Autorizatia de demolare este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia se permite desfintarea integrala sau partiala a unui imobil, in vederea re-construirii si re-proiectarii unei constructii noi. Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.
●   CARTE FUNCIARA - reprezinta un document oficial, intocmit pentru fiecare imobil in parte si care cuprinde toate informatiile cu privire la imobilul respectiv suprafetele utile, componenta imobilului din punct de vedere al spatiilor constitutive, suprafete in comun cu vecinii; de asemenea in cartea funciara este prezentata succesiunea de proprietari, in ordine cronologica, ai imobilului respectiv; un alt element foarte important cuprins in cartea funciara este legat de existenta sau nu a unei ipoteci pe imobilul respectiv sau a oricaror restrictii de vanzare. Cadastrul si intabularea in cartea funciara sunt realizate de experti-autorizati cadastru ANCPI, care pot fi contactati in functie de teritoriul administrativ al imobilului.Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare este reglementata prin Ordinul Ministerului de Jusitie nr.2371/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.Conform acestei legi, fiecarui imobil (teren cu sau fara constructie) i se va atribui un numar cadastral pe baza caruia se va face in viitor identificarea lui.Atribuirea numarului cadastral se face pe baza unor planuri intocmite de proiectanti autorizati. Fiecărui imobil îi corespunde câte o carte funciară. Cartea funciară se deschide în baza unei documentaţii cadastrale recepţionate ( care are număr cadastral atribuit) şi a actelor de proprietate. Cartea funciară are trei părţi:
A. Partea I-a : cuprinde :
– numărul cadastral atribuit imobilului;
– adresa imobilului, din ce este format imobilul şi suprafeţele rezultate din măsurători ;
– suprafaţa de teren aferentă, din actele de proprietate.
B. Partea II-a : cuprinde :
– numele şi prenumele proprietarului / proprietarilor;
– înscrisuri privitoare la proprietate – enumerarea actelor, modalitaţi de dobândre / transmitere a proprietăţii, moduri de deţinere a proprietăţii : exclusiv / indiviziune;
C. Partea III-a : cuprinde înscrieri privitoare la sarcini :
– sarcini ( ipoteci, privilegii);
– uzfruct, uz, habitaţie, superficie / servituţi în sarcina imobilului;
– fapte juridice, drepturi personale ale unr teţe persoane, referitoare la drepturi reale.
●   CATEGORIE DE FOLOSINTA A TERENULUI - Caracterizare codificata din punct de vedere al destinatiei terenului in functie de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, constructii, cai de comunicatii, exploatare miniera etc.)
●   CERTIFICAT DE URBANISM este un act public emis de Autoritatile administratiei publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului – spre exemplu : caracteristicile zonei in care se gaseste amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite (inaltimea maxima a cladirii, procentul de teren ce poate fi ocupat de cladire, retragerile fata de limita proprietatii etc.), precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.
●   CERTIFICAT FISCAL-Document care se elibereaza de catre Directia Taxe si Impozite si care nu constituie titlu de proprietate, fiind dovada faptului ca vanzatorul nu are taxe sau impozite neplatite catre stat
●   CERTIFICAT DE MOSTENITOR – Este un titlu in temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor. El se elibereaza pe baza incheierii finale, data in cadrul procedurii succesorale notariale, de catre notarul in raza caruia defunctul a avut ultimul domiciliu. Certificatul cuprinde referiri la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.
●   CLAUZA CONTRACTUALA – stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in continutul contractului lor. ● CONTRACT DE COMODAT -Un contract prin care o persoana numita comodant, remite, spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia pentru acesta din urma de a-l restitui in natura, in individualitatea sa. Comodatul este un contract cu titlu gratuit, unilateral si de regula genereaza obligatii numai pentru comodatar.
●   CONTRACT DE DONATIE - contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti, numita donator, isi micsoreaza actual si revocabil, cu intentie liberala, patrimoniul sau cu un drept (real sau de creanta), marind corespunzator patrimoniul celeilalte parti, numita donatar, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb.
●   CONTRACT DE INTRETINERE – contract translativ de proprietate, prin care o persoana transmite unul sau mai multe bunuri determinate, ori o suma de bani (sau amandoua impreuna) unei alte persoane numita intretinator, care se obliga sa presteze intreţinere, fie intretinutului, fie unei alte persoane, pana la data decesului acestuia sau pe o perioada de timp determinata.Un contract de intretinere este un contract consensual, bilateral, si de regula gratuit ca si donatia. Este asimilat, uneori, contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere.
●   CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE - Este un contract prin care una din parti (vânzatorul) transfera proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti (cumparatorul) care se obliga in schimb sa plateasca vanzatorului pretul bunului vandut.
●   CONTRACT DE EXCLUSIVITATE – Se incheie intre client si o singura agentie imobiliara si presupune acordarea exclusiva a dreptului de reprezentare in cazul unei vanzari, inchirieri sau cumparari. In cazul exclusivitatii, agentia imobiliara isi prezinta metodele de lucru si responsabilitatile, termenii contractului fiind foarte clari exprimati.
De retinut: clauzele contractuale pot fi negociate intre parti.
© Website realizat de ImobilPro - CRM Imobiliar - Toate drepturile rezervate | Parteneri Ziarul Imobiliar si Romania Imobiliare
Va invitam sa consultatii termenii si conditile noastre si politica privind GDPR